Олон улсын Дагуурын дархан газрын хүрээнд ОХУ-ын Зайбайгальски муж, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр аймаг, Монгол улсын Дорнод аймгийн ЕБС-ийн сурагчдын дунд   “Улаан номонд орсон амьтад бидний нүдээр сэдвийн дор гар зураг бүтээлийн уралдааныг зохион байгуулж байна.

 

2.Уралдаанд оролцогч:

ЕБС-ийн суралцагчид болон мэргэжлийн ангийн оюутнууд

3.  Уралдааны бүтээлд тавигдах шаардлага:

Хүлээн авах зургийн формат, хэмжээ нь  А3 (420 мм х 297 мм), эсвэл  А2 (594 мм х 420 мм), – хэмжээтэй хэвтээ байрлалаар зурагдсан байх ба зургийн аль ч техник аргаар гүйцэтгэн ирүүлж болно.

 (усан буд, гуаш, цайвар, харандаа болон бусад хэрэглэгдэхүүн)

Бүтээл нь сэдвийн дагуу болон уралдааны зорилгод нийцсэн байх ба зөвхөн 1 оролцогчийн өөрийн дангаар хийж ирүүлсэн бүтээл байна.

Бүх бүтээлүүд дараах мэдээлэлүүдийг заавал дагалдуулж ирүүлнэ:

Бүтээлийн нэр; (доорхи мэдээлэлийг зургийн нүүрэн тал наана)

•Зохиогчийн овог нэр, нас; /зурсан хүний/

•Сургуулийн нэр;

•Холбогдох мэдээлэл: гэрийн хаяг, утас, факс,  оролцогчын болон сургуулийн цахим хаяг 

•Оролцогчийн овог нэр, хариуцаж буй багшийн овог нэр, албан тушаал

Оролцогчийн овог нэр болон бусад мэдээллийг бүтээлийг гэмтээлгүйгээр ар талд нь бичих эсвэл цаасан дээр бичин байрлуулна.

 Уралдааны хугацаа:

2019 оны 01-р сарын 25-ноос 4-р сарын 25 хүртэл үргэлжилнэ.

Бүтээлийг 2019 оны 4-р сарын 20 хүртэл хүлээн авна.

 Ангилал

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын насны ангилал

  • 6-9  нас
  • 10-12 нас
  • 13 аас дээш гэсэн ангилалаар бүтээлүүдийг 1, 2, 3 тусгай байр эзлүүлж шалгаруулна.

Á¿òýýë:

Энэхүү уралдааны үр дүнд шалгарсан бүтээлүүдээс календарь ном бүтýэх бөгөөд сэдвийн дагуу зурагдсан байна.  Та бүхэн Ìîíãîë îðíû äàðõàí öààçàò амьтдын талаар болон Монгол улсын Улаан номонд орсон ховор амьтдын áàéãàëèéí òºðõ áàéäàë, õàìãààëàëò, àí àìüòäûí òàëààð  бүтээлээ туурвиж болох бөгөөд äýýðõè хэсг¿¿äýýñ  сонгон хэд хэдэн бүтээлээр оролцож болно.

Шалгаруулалт:

Бүтээлүүд бүгд экологийн болон äýýðõè сэдвèéí õ¿ðýýíä хийгдсэн байна. Бүтээлүүд эх хувиараа байх ба зарим нэг хэсгийг эцэг эх эсвэл багш хийсэн тохиолдолд хүчингүйд тооцно.

Ялагчдад диплом, 1-3-р байрын шагнал үнэ бүхий зүйл, нийт оролцогчдод гэрчилгээ олгоно. Бүтээлийг бүтээгчийн нэрийн хамтаар байгаль орчны боловсролд ашиглах бөгөөд орлого олох зорилгоор ашиглахгүй болохыг мэдэг